top of page

Vedtægter for Sinding Øl Laug:

 

§ 1 NAVN

Laugets navn er ”Sinding Øl Laug”

 

§2 FORMÅL

Laugets formål er at fremme kendskabet til og nydelsen af øl af god kvalitet. Lauget skal desudenfremme interessen for fremstilling af godt håndbrygget øl. Sidst, men ikke mindst, har lauget tilformål at skabe rammer for et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer.

 

§ 3 AKTIVITETER

Til opfyldelse af laugets formål arrangerer lauget smagsaftener, studieture/-rejser, ture til øl-messerog andre aktiviteter vedrørende oplevelse af godt øl. Som udgangspunkt arrangerer lauget mindst énaktivitet i kvartalet, idet bestyrelsen på laugets årsmøde fremlægger et forslag til aktivitetsplan for det kommende år.

 

§ 4 ØKONOMI

Lauget drives så ubureaukratisk som overhovedet muligt. Til dækning af laugets faste lave driftsomkostninger, indbetaler medlemmerne et årligt kontingent, idet kontingent følger kalenderåret. Kontingentet fastlægges på Lavets Årsmøde. Der opkræves desuden deltagerbetaling for hver enkelt af laugets arrangementer.

 

§ 5 LAUGETS ÅRSMØDE

Sinding Øl Laug holder årsmøde hvert år i januar eller februar måned. Årsmødet afholdes altid iforbindelse med et efterfølgende smagsarrangement og gøres derfor så kort som muligt.

 

Årsmødet afvikles efter følgende dagsorden:

 

1. Velkomst og skål v/ oldermanden.

2. Valg af dirigent.

3. Oldermanden aflægger en kort beretning og fremlægger herunder plan for aktiviteter i detkommende år.

4. Finansforvalteren fremlægger regnskab til godkendelse, herunder fastlæggelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelse samt 1 bestyrelsessuppleant.

6. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

7. Udpegning af medlemmer til Øludvalg.

8. Eventuelt

bottom of page