Generalforsamling i Forsamlingshuset 24. februar 2020


Dirigent: Niels Peter Dissing
Referent: Thomas Ravn Jakobsen
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.


Sinding Revy og dilettantforening
1. Formandens beretning v/ Nina Dissing: Formanden kunne meddele, at der ikke er nogen
aktiviteter i revyregi. Fastelavnsarrangementet fungerer fint og løber økonomisk rundt.
Sommerfesten generede et overskud på 6.000,-.
2. Regnskab: Der spørges til, om formuen på 53.000 ikke skal bruges på aktiviteter? Ingen forslag
fremføres. Regnskabet godkendes.
3. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.
4. Valg til bestyrelsen: Nina Dissing ønsker ikke genvalg. I stedet vælges Hanne Holst og Maren
genvælges.
5. Valg af suppleant. Vælges for et år ad gangen: Lars Brinkmann genvælges.
6. Valg af revisor: Revisorerne Henning Busch Nielsen og Else Larsen genvælges.
7. Evt.: Intet


Sindingrummet
1. Formandens beretning v/ Hanne Marie Knudsen: Det er glædeligt med flere udlejninger i 2019 end
2018. Bl.a. 2 x til eksterne 8. klasser.
Bibliotekscafeen drives på 10. år af frivillig arbejdskraft. Åben hver fredag med kaffe. Opfordring til
at bruge bogleveringsordningen noget mere. Det er gratis.
Oversigt over fremmøde: Almindelig hygge og It. Vejledning trækker i gennemsnit 7 deltager pr.
gang. Arrangementer 13 i snit. Fx er Peter Birchs rejseforedrag meget populære med op til 40
deltagere.
Prisen for leje af Sindingrummet er 200,- for medlemmer og 400,- for ikke-medlemmer. 100 kr. for
at holde et møde i dagtiden.
Selvom det er godt med øget aktivitet ift. 2018, kræver yderligere udlejning mere reklame. Fx med
flere artikler i SindingNyt. Det drøftes desuden, hvordan vi kan sprede budskabet om
Bibliotekscafeens tilbud om gratis afhentning og levering af bøger fra Silkeborg Bibliotek.
2. Regnskab: Overskud på ca. 1.800. Formue på ca. 55.000. Regnskabet godkendes.
3. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.
4. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen består af Jannie Husted, Mette Nørskov og Hanne Marie Knudsen.
Mette opstiller ikke. Jannie og Hanne Marie genvælges.
5. Valg af suppleant. Vælges for et år ad gangen: Nina Dissing vælges.
6. Valg af revisor: Revisorerne Henning Busch Nielsen og Else Larsen samt suppleanten Lene
Rasmussen genvælges.
7. Evt.: Sindingrummet har fået foræret en ny (brugt) sofa, og der købes yderligere et nyt sofabord
samt to stole.


Teltlauget
1. Formandens beretning: Teltlaugets oldermand John Gammelgaard kunne ikke være til stede, og
beretningen fremlægges derfor af Børge Mikkelsen. Der har været 4 udlejninger foruden
sommerfesten. Teltets stand er fin. Pga. skærpede krav fra kommunen om at der for hver rejsning
skal søges byggetilladelse har det været overvejet at sælge teltet. Et sommermøde gav stor dog
tilslutning til at fortsætte teltlauget, ligesom det er lykkedes at hverve mange nye teltbrødre, der

kan hjælpe med at stille op og tage ned. Hanne Marie Knudsen, Annemette Bøghm og John
Gammelgaard har til opgave at undersøge om kravene til byggetilladelse er slækket igen.
Da Teltlauget ikke er en egentlig forening, men et teltlaug under Forsamlingshuset var der
opbakning til, at Teltlauget selv fastsætter organisering, valg af ny oldermand mv.
2. Regnskab: Overskud på knap 19.000. Regnskabet godkendes.
3. Behandling af indkomne forslag:
4. Valg til bestyrelsen:
5. Valg af suppleant. Vælges for et år ad gangen:
6. Valg af revisor: Revisorerne Henning Busch Nielsen og Else Larsen samt suppleanten Lene
Rasmussen genvælges.
7. Evt.: Intet


Lokalrådet v/ Klaus Hansen:
Trafiksituationen beskrives – meget trafik, mange lastbiler på Tandskovvej. Forskellige tiltag er overvejet fx
at forbyde gennemkørsel for lastbiler, men det er ikke besluttet. 1. september er der møde med
planafdelingen i kommunen. Der er sat penge af til en mindre omfartsvej i forhold til den tidligere
skitserede. En omfartsvej vil iflg. Klaus ikke komme til at ligge tæt på Sinding.
Klaus præsenterede Landsbyklyngen og præciserede forskellen ift. Lokalrådet. Landsbyklyngen varetager
kulturelle emner – lokalrådet står for kontakten til kommunen. Kristian Hornskov er Sindings repræsentant.
Informationskanaler til og fra klyngen via Christian ligger ikke fast, men fb og SindingNyt er oplagte.
Klaus er på valg i Lokalrådet i 2021 og opfordrer til nye kræfter.
Sinding Kulturforening
1. Formandens beretning v/Jannie Husted: Foreninge lagde ud med en god koncert med Ester Brohus
med mange gæster. Et efterfølgende Melodi GrandPrix-arrangement måtte desværre aflyses pga.
for få solgte billetter. Til gengæld stor succes med foredrag ved Jørgen Skovbo fra Nak & Æd,
velbesøgt og god stemning.
2. Regnskab: Fællesspisninger giver et ok overskud og de kulturelle arrangementer løber rundt, når
tilskud fra kommunen tages i betragtning. Formue på ca. 46.000. Regnskabet godkendes.
3. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.
4. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen består af Jannie Husted og Merete Hede Nielsen. Merete
genopstiller ikke. Lene Rasmussen, Paw Rasmussen og Nina Dissing vælges til bestyrelsen.
5. Valg af suppleant. Vælges for et år ad gangen: Niels Peter Dissing genvælges.
6. Valg af revisor: Revisorerne Henning Busch Nielsen og Else Larsen genvælges.
7. Evt.: Klaus Hansen fra Lokalrådet kunne fortælle, at de mange gode aktiviteter i Sinding rygtes i de
tilstødende lokalsamfund.


Sinding Forsamlingshus
1. Formandens beretning v/Annemette Bøgh: En af foreningens kerneopgaver er at leje huset ud.
Udlejer Lars Dolmer gennemgik status og statistik på udlejninger: Folkedansere lejer sig ikke mere
ind, hvilket betyder et stort fald i indtægter. Til gengæld opvejes dette stort set af øget antalt
private udlejninger. Forsamlingshuset har fået nyt service, og det gamle, der opbevares i kapellet
kan nu udlejes. Tilsvarende kan man leje stole og borde. Det er ligeledes, det gamle service, der
bruges til sommerfesten.
Lars gennemgik reglerne for, hvem der kan leje Forsamlingshuset til ungdomsfester: Man skal have
en tilknytning til Sinding, der skal være fire voksne i forældregenerationen til stede hele
arrangementet, der må ikke opkræves entré.

Det diskuteres om reglerne er for restriktive. Specielt diskuteres hvad tilknytning betyder. Det
fastholdes, at udlejer og bestyrelsen har retten til at afgøre, hvorvidt man falder uden for reglerne.
Det pointeres, at vi gerne vil udleje huset til unge og støtte op om ungdommen i byen.
Udlejningspriser: ingen ændringer.
Lars laver et tjekskema ift. rengøring, som udlejer kan bruge til at definere
ekstrarengøring/ekstraomkostning.
Det drøftes, om huslejen skal sættes op, især når det indtænkes, at rengøring er med i prisen.
Bestyrelsen tager stilling til dette.
Der er indkøbt højtalere og projektor og sat nyt lærred op. Lars efterlyser et skab til at aflåse
højtalerne oppe på scenen.
Lars har lavet et evalueringsskema til lejer, så vi kan samle info ind på kogekoner, tilfredshed med
huset, gode ideer osv. Generelt får vi rigtig fine tilbagemeldinger.
Efter udlejers gennemgang tog formanden over startede med at rette en stor ros til Lars og Jannie
for deres store arbejde med at udleje og holde huset. Det spiller bare.
Sinding har mange forskellige kommunikationskanaler, der bruges flittigt. Hjemmesiden, Sinding
8600 – Køb, Salg og Bytteri og Facebook Sinding 8600 der skal holdes fri for reklamer samt
SindingNyt. Der lød en stor tak og ros til Kim Jepsen for hans arbejde med at layoute SindingNyt.
Bladet er en lækkerbisken at få i postkassen!
Legepladsen er blevet repareret på fine fællesdage med stor hjælp fra frivillige kræfter.
Sommerfesten skal til at planlægges, og bestyrelsen opfordrer til at alle bidrager med ideer. Vi ved
dog allerede nu, at herrelandsholdet spiller kamp om lørdagen!
Spørgsmål: Baubjergstien – hvordan står det til med den? Skal bestyrelsen tage kontakt til Bruno,
Ole samt de nye ejere på Thomasbjerg for at genetablere hele ruten? Bestyrelsen drøfter dette på
næste møde.
Der spørges til gulvet. Skal det slibes ned? Lakeres? Bestyrelsen drøfter det på næste møde.
Der efterspørges en ’pedel’, der kan holde tilsyn med huset og grunden. Bestyrelsen har forsøgt at
finde en frivillig og modtager gerne forslag.
Kapellet skal males. Det foreslås at lave arbejdsweekender ligesom på legepladsen. Bestyrelsen
fastsætter snarest dato.

2. Regnskab: SindingNyt har godt med sponsorer og leverer på den konto et lille overskud på 1.800
selv når trykkeriudgifter er fratrukket. Regnskabet godkendes.
3. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.
4. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen består af Maren Gadegaard, Søren Koldbro Petersen, Thomas Ravn

Jakobsen, Hanne Holst og Annemette Lehmann Bøgh. Søren, Maren og Thomas er på valg for en to-
årig periode og genopstiller. Alle modtog genvalg.

5. Valg af suppleant: Vælges for et år ad gangen: Kristian Hornskov vælges som suppleant.
6. Valg af revisor: Revisorerne Henning Busch Nielsen og Lene Rasmussen genvælges.
7. Evt.: Webredaktør Jørgen Ploug slog et slag for vores fælles, hele Sindings, hjemmeside og
opfordrede til at sende ind- og opslag til ham.
Desuden kom der en opfordring til at tydeliggøre gevinsten ved at være medlem af
Forsamlingshuset. Hvordan får vi dette formidlet til alle borgere og især tilflyttere?

© 2014 by Sindingweb

Siden er opdateret d. 13. marts 2021