REFERAT for mødet tirsdag den 22. januar 2019

Især i slutningen af referatet er der en del ???... Enten var vi uklare i beslutningerne, eller ordstyreren var uskarp, eller referenten var uopmærksom.

 

1. Konstituering.

Vores bank har nu registreret Christina som kasserer.

2. Siden sidst

Skægkær:

Borgerforeningen- den nye, afholder fællesspisning og fest 9.-3. Klaus lover gratis annoncering i Lokalbladet.

Lemming:

Forlængelse af banestien. Der er penge til projektet, og man mangler kun det sidste stykke ved Lemming Brovej.

Sinding: (en nyhed efter mødets afholdelse)

I forbindelse med byggeriet ved Tandskovvej er der fundet spor fra en middelalderlandsby. Bliver nu undersøgt nærmere.

Serup:

Fremdrift både mht. madpakkehus og etablering af Serup sø

3. Trafik

Skægkær:

Bump, fartbegrænsning og fællessti for fodgængere-cyklister fra Viborgvej til skolen er bevilget.

Lemming:

Der laves fortov på Lemming Bygade ved friskolen. Bump er etableret.

Serup:

Projektet ved Resdal Bakke, Viborgvej og Høgdalvej. Primært til sikring af svingende t.v. ind ad Resdal Bakke.

Peter, Jørgen og Klaus har været til møde i dag med Hans Okholm, Gitte Marstrand og Flemming Frøsig. Efter diverse borgerhenvendelser og høringsperiode, og et grundigt forarbejde i forvaltningen, er der udarbejdet et projekt med svingbane mm., som inden længe påbegyndes udført.

Rute 52:

Møde den 5. november på Rådhuset sammen med de øvrige lokalråd langs rute 52. Peter og Christina deltog.

Detaljeret materiale til Trafikudvalget og efterfølgende fra Trafikudvalget er udsendt.

Borgermøde i Skægkær den 28. november: mange fremmødt, livlig debat. Handlede mest om omfartsvej. Hans Okholm svarede godt for sig. God artikel i MJA 29.-11.

Henvendelse fra lokalt folketingsmedlem Thomas Jensen, Socialdemokraterne om vi vil mødes med ham og partiets trafikordfører den 5. februar. Vi mangler bekræftelse på vores tilsaggn

4. Lokalbladet.

Der er deadline til marts nummeret 1. februar. Peter skriver. Der skal annonceres for Borgermødet.

5. Økonomisk støtte til lokale aktiviteter.

Ingen ansøgninger i december 18, næste ansøgning juni 19.

Søren vil lægge hovedet i blød og kommer måske med en ansøgning.

6. Invitation til møde den 24. januar 2019 om Folkemøde 2019.

Ingen bemærkninger.

7. Lokalområdernes liv og identitet i billeder.

3. december 2018 udsendtes opfordring til at sende forslag om steder/aktiviteter, der var velegnede til billedmateriale om Silkeborgs lokalområder.

Klaus har peget på Sinding Bibliotekscafé.

8. Udviklingsstrategi 2028 for Silkeborg Kommune.

Er udsendt i år.

9. Kommuneplanstrategi 2040 for Silkeborg Kommune.

Er udsendt i år.

Meget af kortmaterialet er interessant, idet man skal holde sig for øje, at det er uforpligtende planer, der angiver nogle forventninger om, hvor kommunen skal bevæge sig hen.

10. Indbydelse til temamøde for lokalråd tirsdag 19. marts 2019 fra kl. 17-19 i Silkeborg Medborgerhus.

Fælles tilmelding. Hvem deltager?

11. Økonomi

Alt ok.

12. Næste møde

 

TIRSDAG 2. APRIL kl. 19 hos Jørgen, Lemming/Nisset

 

E X T R A: Planlægning af …

BORGERMØDE onsdag d. 27.-3.-19 kl. 19

Vi annoncerer hver især lokalt. Og Klaus på F.B.

Vi mødes 18.30 og gør klar.

Kaffe/kage? Søren på skolen eller hver sin kande med?

Klaus bestiller drikkevarer hos Den rullende Købmand.

Søren reserverer Hjerterummet.

 

Claus Löwe og Johan Brødsgård og vores nye byansvarlige skal inviteres. Peter?

Ordstyrer?

 

ref.: Klaus H., Tandskov

REFEERAT for mødet tirsdag den 18. september 2018  

(ref i kursiv)

 1. Konstituering.

Kassererskift kræver en del dokumentation. Christina arbejder på sagen sammen med Peter.

2. Siden sidst

Sejling: Nu bygges der på tomten v Skægkærvej/Sejlingvej.

Skægkær: Vellykket fællesspisning. Påtænker møde med div/lokale politikere.

Er det Borgerforeningen eller Lokalrådet, der skal stå som arrangør?

Lemming: Der arbejdes på forlængelse af Banestien uden om Lemming Station.

Sinding: De to chikaner er forskellige. Den på Tandskovvej påkøres ofte. Klaus (og Børge Mikkelsen især) har været i kontakt med Jane Næsborg, som har designet dem.

Serup: Madpakkehuset af venter besked om kommune-tilsagn om tilskud. Alt andet er på plads.

3. Trafik

Skægkær: Mødet med folketingsmedlemmer i juni.

Lemming: Møde med kommunen er afholdt i juni. Svar fra kommunen er udsendt.

Serup: Cyklister fra Serup til Skægkærskole fra Banestiens udmunding og videre er et stort problem mht Viborgvej.

Lokalråd i Kjellerup vil arrangere borgermøde med Trafikudvalget. Vi støtter op og deltager gerne.

4. Lokalbladet. Næste deadline 1.-11.

5. Økonomisk støtte til lokale aktiviteter.

Serup Borgerforening er tildelt tilskud på 5000 kr. til medfinansiering af Madpakkehus

6. Indstilling til årets lokalområde 2018 inden 25. juni.

Lokalrådet indstillede Lemming. Det blev Gødvad.

7. Ny byplanansvarlig.

Beskrevet i tidligere udsendt mail.

8. Buskøreplaner.

Bemærkninger til midttrafik senest 5. oktober.

9. Folkemøde 28-29 september 2018. (Bindslevs plads, ”Campus Bindslev”

Iflg avisen var de to dage en succes. Ingen af os kunne deltage i mødet med Nærdemokratiudvalget. Jeg deltog i et foredrag om Omstillingsbevægelsen/ Transition Towns, og oplevede stor og spændende aktivitet på Campus-området.

10. Økonomi Afventer at overdragelsen af prokura falder på plads.

11. Næste møde 

TIRSDAG 22. JANUAR 2019 HOS SØREN I SKÆGKÆR

Man kan håbe denne dato holder, i modsætning til aftalen om dette møde…

HUSK jeg er usikker på kvaliteten og præcisionen/sandfærdigheden af ovennævnte referat.

Giv endelig lyd med de fejl og mangler du opdager, så skal det rettes – af hensyn til et historisk korrekt arkiv…

Møde i Skægkærområdets Lokalråd.

REFERAT for mødet mandag den 11. juni 2018 hos Peter Med Det Spændende Museum Og Den Flotte Have, Lemmingvej 6

Bettina kommer og begrunder sin udtræden. Vi takker gensidigt for den tid, der gik. Bettina videregiver sine papirer til Borgerforeningsformand Tina, og vil bede Lemming så mindeligt om at finde en ny repræsentant snarest.

SIDSTE: Jørgen Brendstrup er valgt suppleant for Bettina og indtræder i Lokalrådet som repr. for Lemming. Vi byder velkommen til næste møde sidst i september.

1. Konstituering.

Christina påtager sig opgaven som kasserer.

2. Siden sidst

Skægkær: Søren er aktiv omkring reetablering af Borgerforeningen. Det går fremad. Første aktivitet er Sct. Hans-arrangement på pladsen ved Banestien.

Lemming: Peter deltog i møde om Kulturlanternen. 

Serup: Der er kommet byggetilladelse til madpakkehuset. Serup får i år tildelt vores 5.000, fra vores formue i ”Økonomisk støtte til lokale aktiviteter".  Held og lykke med projektet.

3. Trafik

Skægkær: Der er ved at blive lavet vejbump ud for Banevejen.

Lemming: Har bedt om møde med kommunen, som ser ud til at komme i stand den 15. juni 2018. 

Sinding: Chikanerne nord og øst for byen er ikke ens, den på Tandskovvej er svært passabel for store landbrugsredskaber. Den på Sindingvej chikanerer næsten ikke. Klaus kontakter vejafdelingen.

4. Lokalbladet.

Næste deadline 1.-8. til septembernummeret. 

 

5. Økonomisk støtte til lokale aktiviteter.

Serup får i år tildelt vores 5.000, fra vores formue i ”Økonomisk støtte til lokale aktiviteter".  Held og lykke med projektet.

6. Indstilling til årets lokalområde 2018 inden 25. juni.

Peter kontakter Knud Erik og minder Lemming om mulighed for 40.000.-

7. Trafikalt sommertogt med besøg i Skægkær.

Der kommer mange lokale, især Skægkærfolk (Søren tar sig af det.)

8. Giv landsbyerne et løft, projektet er beskrevet i udsendt mail.

Kommunen fremsendte kun svar vedrørende Serup og Skægkær (punktet står lidt uklart i referentens notater og hukommelse)

9. Temamøde 8.maj

Peter og Bettina deltog. Tema: Plan-hierarkiet (et emne som Peter har presset på for at få udbredt kendskab til).

Mødets indhold er beskrevet i nærdemokratiudvalgets nyhedsbrev maj 2018

10. Folkemøde 28-29 september 2018.

På ”Campus Bindslevs Plads”. Beskrevet i ovennævnte nyhedsbrev.

11. Økonomi, intet nyt.

12. Næste møde

Bedst en tirsd. el onsdag. Uge 38. Søren ser på Fruens vagtplan og melder ud.

HUSK jeg er usikker på kvaliteten og præcisionen/sandfærdigheden af ovennævnte referat.

Giv endelig lyd med de fejl og mangler du opdager, så skal det rettes – af hensyn til et historisk korrekt arkiv…

 

ref.: Klaus, Tandskov

SKÆGKÆROMRÅDETS LOKALRÅD

REFERAT

Møde 23.-4.-18 hos Christina

 

TILSTEDE: Skægkær, Sejling, Sinding, Lemming, Serup

(hvis der opstår uklarheder eller direkte fejl, ber jeg om reaktion fra jer…jeg har udsat skrivningen for længe. Gr. alm. slendrian, men også Grusgravsag og ikke mindst mark-og havearbejde) 

 

 1. KONSTITUERING.

Peter bliver valgt til formand, men betinger sig det er for ét år.

Klaus bliver valgt til sekretær, og takker.

Bettina bliver valgt til kasserer. Hun kontakter Ole Miller mht. prokura-overførsel.

 

 1. SIDEN SIDST.

Sejling: ”for dit lokalområde”, har jeg skrevet i kladden…hvad betyder det, Peter?

              Dilettant blev aflyst. I stedet blev holdt en fest med 125 deltagere.

              Erik Sørensen udstykker grunde til salg på Ebstrupvej.

Skægkær: Den genopstandne Borgerforening har det godt. Der er planlagt et Skt.        

                   Hans arrangement.

                   Søren foreslår  en fotovogn oftere. Han kontakter vores byansvarlige  

                   Anne-Mette Lade og Jane Næsborg. Han synes sidst-

                   nævnte er for inaktiv/overbebyrdet/langsommelig.

Lemming: Det er afgjort at plangrundlaget er i orden…(hvad betyder det, 

                   Peter/Bettina?) Nu mangler byggesagsbehandlingen. 

                   Bettinas kulturlanterne-støtteerklæring bliver godkendt.   

Sinding: Murermester Wils har planlagt udstykning af rækkehuse og parcelhuse nord 

               for Damgården, øst for Tandskovvej.

               Strikkeguruen Koushi m.fl.-strikkefolk  gennemfører for 2. gang   

               strikkefestival 27.-5. med workshops m.m.                                              

Serup:  Projekt madpakkehus arbejder på støttemuligheder. Lokalråds

              puljen? De 50.000 i landsbymiljøpuljen, jf. budgetaftalen? 

              Man afventer byggetilladelse.

 

 1. TRAFIK                                     

Vi vender lige hele situationen -på velkendt, tilbagevendende facon. En trafikgruppe i Lemming har et møde med kommunen 15.-6.

 

 1. LOKALBLADET…har det godt. Peters side er en god status på hvad LR har haft gang i.

 

 1. STØTTE TIL LOKALE AKTIVITETER: Serup madpakkehus er en oplagt mulighed. Ansøgningsfrist 1.-6.

 

 1. BORGERMØDET: Der er sendt referat rundt, og det ER lagt på div. FB-grupper.

 

 1. TEMAMØDE FOR LOKALRÅD 8.-5. 17-19 i medborgerhuset. Bettina deltager –

vist alene…

 

 1. ÅRETS LOKALOMRÅDE: Lemming burde være selvskrevet… aktion Bettina? Der er 40.000 på højkant.

 

 1. LANDSBYLØFT: Madpakkehuset… Christina? Frist 20.-5.

 

 1. 10. LEVEDYGTIGE LANDSBYER: En rapport… Snakken faldt på Skægkærskolens elevtilgang, som er vigende.

 

 1. 11. ØKONOMI: God. Den nyvalgte kasserer vender tilbage på

 

 1. 12. NÆSTE MØDE, som er

 

11. juni hos Bettina, Nisset Bygade 37

 

HUSK jeg er usikker på kvaliteten og præcisionen/sandfærdigheden af ovennævnte referat.

Giv endelig lyd med de fejl og mangler du opdager, så skal det rettes – af hensyn til et historisk korrekt arkiv…

 

Klaus H., Tandskov

SKÆGKÆROMRÅDETS LOKALRÅD

REFERAT

Møde 6.-2.-18 hos Klaus

 

TILSTEDE: Skægkær, Sejling, Sinding, Lemming, Serup

 

Ole fortæller om succesen i Skægkær: Der er valgt en bestyrelse til den genopstandne Borgerforening, takket være Oles ihærdige arbejde. Der var 22 fremmødte til mødet forleden og en positiv stemning. Ole har ”hyret” Søren, som er frisk på at være repræsentant i Lokalrådet for Skægkær. 

Nu er vi fuldtallige (men Øster Bordings status hænger stadig og svæver i det uvisse. Skal vi gøre noget? Fx bede Anne-Mette Lade (byansvarlige, vores kontakt,) få Nærdemokratiudvalget til at træffe en beslutning.)

 

Herefter tog vi hul på dagsordenen med en præsentationsrunde. ”De tre gamle, mandlige pensionister” bød velkommen til de friske kræfter. Peter stiller først op til valg i Sejling 6.-3., og Klaus i Sinding 21.-2. De har p.t. ingen modkandidater.

 

Dagsordenen var svær at følge, da tingene jo hænger sammen, og der dukkede hele tiden nye, relevante spørgsmål op.

 

Under ”Siden sidst” drøftede vi meget biogassituationen i Lemming, uden at nå nogen konklusion. (Lokalrådet har afsendt et officielt høringssvar i efteråret. Den rundsender jeg til de nye.)  Der sker ting og sager lige nu, da der har været behandling både i plan-og vejudvalget og i klima-og miljøudvalget. Og Biogasgruppen i Lemming er meget aktiv med læserbreve m.m.

 

Under trafikpunktet var Viborgvej naturligvis på banen igen. Iflg…

 

Linda Lyngsøe har delt et link.

23. januar kl. 15:33

Ny funktion på kommunens hjemmeside  👍

Politiske beslutninger for dit lokalområde

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

SILKEBORGKOMMUNE.DK

 

…er vores smertensbørn ikke glemt, men der er LIGE lidt tid endnu før der kommer en løsning. Se

https://www.facebook.com/groups/lokalraadeneisilkeborg/?ref=group_header

 

 

Christina nævnte…

VisionSilkeborg – Konstruktiv debat om Silkeborg www.visionsilkeborg.dk/

VisionSilkeborg er en privatdrevet debatside om især Silkeborg bys trafikale og infrastrukturelle udvikling. En debatside som ikke præsenterer dig for endelige løsninger – eller for den eneste sandhed. Siden er IKKE talerør for Silkeborg Kommune, politiske organisationer eller erhvervsinteresser. Det er blot et visionært fora ...

 

…som laver gode analyser og markante indspark i debatten.

 

Under punktet: forberedelse af Borgermødet,14.-3., påtog Ole sig det praktiske med lokale og drikkevarer, og Bettina vil gerne bage. Klaus står for annonceringen i Lokalbladet.

Vi fik ikke drøftet forslag til ordstyrer. Mon Ole vil spørge om Arne Juhler vil stille sig til rådighed igen?

Peter vil kontakte de to lokale byrådsmedlemmer, Johan Brødsgaard og Claus Løwe Klostergård, om de vil komme og give et aktuelt indspark.

 

NÆSTE MØDE bliver hos Christina den 9.-4.

 

ref.:

Klaus H., Tandskov

SKÆGKÆROMRÅDETS LOKALRÅD

REFERAT fra det årlige BORGERMØDE

14.-3.-2018 i Hjerterummet på Skægkærskolen

 

Der var desværre ikke mødt borgere op til Borgermødet.

Det var annonceret vedtægtsmæssigt korrekt i Lokalbladet 1.-3. Men vi havde ikke -bortset fra Peter- hængt plakater op på de lokale annonceringspladser. Og sekretæren (ut.) havde glemt at lægge påmindelser på de 5 lokale Facebooksider og diverse hjemmesider, som han plejer.

 

Annemette Lade, vores by(område)ansvarlige og kontakt på rådhuset, samt Johan Brødsgaard, (R), byrådsmedlem, var inviteret. Det var de eneste ”gæster”.

 

Peter præsenterede de nye repræsentanter/lokalrådsmedlemmer fra Serup, Lemming og Skægkær, og takkede de fratrådte. Han fremlagde årets beretning og henviste til sin kvartalsvise opdatering i Lokalbladet. Punkterne var bl.a. Viborgvej, det skæve kryds i Resdal, omfartsvej ved Skægkær og Resdal, samt banestien, med ønsket om forlængelsen til Kjellerup. Desuden har vi givet høringssvar på biogassen i Lemming, kommune- og trafikplan. Vi har været optaget af trafikproblemer i Lemming, samt igangsætning af planerne for Gubsøområdet.

 

Han mindede om muligheden for at søge bidrag fra Lokalrådets formue, til lokale projekter. Ansøgning 1.-6. og 1.-12.

 

Ole Miller fik en stor tak for sin indsats gennem en årrække som repræsentant for Skægkær.

 

Vi snakkede desuden om prioritering af snerydning, især m.h.t cykelstier.  Lade henviste til info på kommunens hjemmeside.

 

Ole fremlagde årets regnskab, som lander på en formue på godt 24.000.

Det kommunale tilskud er sat op fra 6 til 8 tusind om året

Vi snakkede om de midler vi stiller til rådighed for lokale aktiviteter og initiativer.  

 

Teddy Schøler har revideret og godkendt regnskabet. Borgermødet godkendte også regnskabet.                                                                                                                                                                                                                 

 

Teddy blev genvalgt til revisor, med Bente Strarup som suppleant.

 

Annemette Lade redegjorde for nogle forbedringer i måden den digitale kommuneplan fungerer på. http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/ Desuden var hun aftenen igennem til rådighed med kommentarer og forklaringer.

Vi efterlyste bl.a. en afklaring af Øster Bordings status i forhold til Skægkærområdet.

Anne-Mette Lade vil gå videre med det.

 

Johan Brødsgaard understregede lokalrådenes betydning. Der bliver lyttet både af embedsmænd og politikere, når en henvendelse kommer fra et Lokalråd.

Der ligger en vigtig opgave for Lokalrådene i at synliggøre de mindre bysamfund og gøre det attraktivt at bo dér. Fx for at sikre elevgrundlag for skolerne- det kniber bl.a. på Skægkærskolen.

 

I forbindelse med lukning af Kulturspinneriet, luftede han en idé om decentrale kunstudstillinger som en mulighed.

 

Vi kunne nyde kaffe og kage, som Bettina havde bagt. Kai Dejgård, Den rullende Købmand i Lemming, sponserede øl og vand. Tak for det.

 

ref. ved sekretær

Klaus H., Tandskov