top of page
Anchor 4

Vedtægter for Skægkærområdets Lokalråd.

Udkast 9. februar 2015, tilrettet 4.marts 2015.

 

1.

Lokalrådets navn er Skægkærområdets Lokalråd, der dækker skoledistriktet for Skægkærskolen og omfatter lokalområderne Skægkær, Sejling, Sinding, Lemming-Nisset, Serup-Resdal og Øster Bording.

 

2.

Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere, at arbejde for det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Lokalrådet kan tage sager op på eget initiativ.

Lokalrådet skal opfordre og inspirere områdets foreninger til dialog i fælles lokale spørgsmål.

 

3.

Lokalrådet består af 6 medlemmer, valgt af lokale foreningers generalforsamling:

Skægkær: Borgerforeningen

Sejling: Borgerforeningen

Sinding: Sinding Forsamlingshus

Lemming-Nisset: Borgerforeningen

Serup-Resdal: Borgerforeningen

Øster Bording: Borgerforeningen

Valg sker for 4 år ved den generalforsamling, der finder sted i det år et nyt byråd tiltræder. Der kan vælges suppleanter.

Alle der er fyldt 16 år og har folkeregisteradresse i området kan uanset medlemskab af foreningen deltage i valget.

Alle der har stemmeret og folkeregisteradresse i området kan vælges, dog undtaget byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer og folketingsmedlemmer.

 

4.

Hvis et lokalrådsmedlem flytter fra området, udtræder vedkommende af lokalrådet.

 Et medlem af lokalrådet kan anmode om at udtræde. Anmodningen skal godkendes på et ordinært lokalrådsmøde.

Lokalrådet indkalder suppleant fra det område, hvor medlem er udtrådt.

Hvis der ikke er en suppleant anmodes den vælgende forening om at finde nyt medlem. Foreningen sørger for, at det nye medlem vælges ved den næste generalforsamling. Suppleanten vælges for en periode frem til næste ordinære valg.

 

5.

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Lokalrådet fastsætter sin egen forretningsorden.

 

6.

Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab godkendes af borgermødet, og det godkendte regnskab indsendes til Silkeborg Kommune inden den 1. april, som dokumentation for foregående års tilskud.

 

 

7.

Lokalrådet tegnes af 2 medlemmer i forening, hvoraf 1 medlem skal være formanden.

 

8.

For lokalrådets forpligtelser hæfter alene lokalrådet med sin formue.

 

9.

Lokalrådet kan nedsætte og oprette arbejdsgrupper efter behov.

Lokalrådet kan vælge en repræsentant til at repræsentere rådet i en aktuel situation.

 

10.

Lokalrådet kan afholde borgermøder efter behov.

Borgermøder kan vedrøre en aktuel sag af særlig interesse for et enkelt lokalområde.

Lokalrådet indkalder en gang årligt inden 1.april, og med 14. dages varsel til et offentligt borgermøde for hele lokalrådets område.

Borgermødet har følgende faste dagsordenpunkter:

a. Valg af dirigent

b. Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode

c. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

d. Indkomne forslag

e. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

f. Eventuelt.

 

11.

Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde, hvor dagsordenpunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og dersom to tredjedele stemmer for ændringsforslaget. Ændringer i vedtægten skal godkendes af Silkeborg Kommune, såfremt lokalrådet modtager tilskud fra Silkeborg Kommune.

 

12.

En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på to på hinanden følgende borgermøder, hvor dagsordenpunktet er neddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for. Ved en eventuel opløsning af lokalrådet tilfalder en eventuel kassebeholdning almennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på borgermødet.

 

Vedtaget på Borgermøde 24.-3.-2015

 

bottom of page