top of page

Persondatapolitik for Forsamlingshusforeningen i Sinding:

Gældende fra: 01.04.2023


Foreningen er dataansvarlig og denne politik har til formål at sikre at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
lovgivning.

Datapolitikken er udover Forsamlingshusforeningen, gældende for foreningerne
Sinding Kulturforening, Sindingrummet samt Sinding revy – og dilettantforening

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:

Foreningens CVR nummer: 61635912

Formand Steen Konradsen
Sinding Nørrevej 2
8600 Silkeborg
Telefon.: 40206055

Mail: sk@steenkonradsen.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler og opbevarer følgende personoplysninger om dig som medlem: 
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato,
telefonnummer, e-mailadresse
Oplysninger om bestyrelse:
 
Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
Opbevaringen af personoplysninger har alene til formål at opfylde foreningens

forpligtelser overfor dig som medlem i form af information, indkaldelse til
generalforsamling og eventuel anden lovlig grund.

Formålene mere specifikt: 
1)

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
Led i foreningens aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning,
gennemførelse og opfølgning af medlemsaktiviteter.
Opfyldelse af lovkrav 
Administration af din relation til os

2)

Håndtering af bestyrelsen og tillidsposters hverv og forpligtelser i foreningen
Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer
Opfyldelse af lovkrav
Administration af din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling
udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Udøvelse af klubaktivitet, herunder udfærdigelse af deltagerlister 
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i
forhold til generalforsamling 
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
Afholdelse af arrangementer og udsendelse af informationer samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller
situation i foreningen
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke:

I de fleste tilfælde vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et
andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i
sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål,
der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler
dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som medlem af bestyrelsen:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i
overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
Specifikt for bestyrelsen: 
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i
overensstemmelse med følgende kriterier: 
Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer
sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes
i 5 år efter arbejdet er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som bestyrelse til statistik og
lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder som medlem af foreningen:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse 
• Retten til sletning 
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til foreningen. Vores kontaktoplysninger finder du i indledningen
af denne datapolitik. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så
fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.

Revidering af persondatapolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage mindre ændringer i denne persondataspolitik
uden varsel. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den
til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig for alle medlemmer.

bottom of page